Menaxher/e i/e Pikës

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:

 • Është përgjegjës për organizimin e punës me personelin e dyqanit në tërësi.
 • Është përgjegjës për organizimin e shitjes në të gjitha segmentet
 • Është përgjegjës për implementimin e planeve promocionale
 • Është përgjegjës për porositë dhe kthimet e mallrave te furnitorët
 • Është përgjegjës për menaxhimin e afateve të skadimit të produkteve
 • Është përgjegjës për procesimin e të gjitha faturave në kohë
 • Përkujdeset për raportimin e problemeve me liferimin
 • Është përgjegjës për sigurinë e marketit duke i marrë masat e duhura për t\’i parandaluar humbjet dhe vjedhjet
 • Është përgjegjës për të gjitha rastet kur duhet të bashkëpunohet me polici, gjykatë, inspektoriat, komunë në nivelin lokal të dyqanit
 • Është përgjegjës për ruajtjen e imazhit dhe standardeve të kompanisë,
 • Është përgjegjës për organizimin e orareve të punës për stafin
 • Përkujdeset që punonjësit në dyqan të respektojnë rregullat e punës, kodin e veshjes, pastërtinë, uniformat.
 • Është përgjegjës për ofrimin e shërbimit cilësor ndaj konsumatorëve
 • Përkujdeset për optimizimin, rritjen e efikasitetit dhe zvogëlimin e shpenzimeve që gjenerohen në dyqani

   Aftësitë:

 • Përvojë pune në shitje së paku 2 vite
 • Aftësi të mira planifikimi dhe organizimi;
 • Aftësi të mirë të komunikimit
 • Aftësia për të motivuar dhe udhëhequr një ekip
 • Vetëinicativë
Oraret: Orar i plotë
Lokacionet: Drenas Prishtinë
Departamenti: Market

Apliko për këtë pozitë

INFORMATAT PERSONALE

KONTAKTET

EDUKIMI

PËRVOJA E PUNËS

TRAJNIME DHE CERTIFIKIME

AFTËSITË KOMPJUTERIKE

REFERENCAT

Nëse po, ju lutem plotësoni emrin dhe relacioni.

DEKLARATA E VËRTETËSISË

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx
Scroll to Top