Asistent/e Menaxher/e i/e Pikës

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:

 • Është përgjegjës për organizimin e punës me personelin e dyqanit në tërësi.
 • Është përgjegjës për asistimin në planifikimin dhe gjenerimin e porosive dhe blerjet ambulantive të furnitorët
 • Është përgjegjës për pranimin e mallit nga furnitorët
 • Është përgjegjës që të arrijë standardet e blerjes konform shitjes duke e respektuar standardin e rrotullimit të stokut për një muaj
 • Është përgjegjës për implementimin e planeve promocionale
 • Është përgjegjës për menaxhimin e afateve të skadimit sipas procedurave të brendshme të kompanisë
 • Është përgjegjës për procesimin e të gjitha faturave në kohë te departamentet përkatëse
 • Është përgjegjës për mjetet financiare të marketit
 • Është përgjegjës për sigurinë e marketit duke i marrë masat e duhura për të i parandaluar humbjet, vjedhjet e brendshme dhe të jashtme, dëmtimet dhe hudhjet e pa autorizuara
 • Përkujdeset që punonjësit në dyqan respektojnë rregullat e punës, kodin e veshjes, pastërtinë dhe ofrojnë shërbim cilësor të ndaj konsumatorëve
 • Përkujdeset për optimizimin, rritjen e efikasitetit dhe zvogëlimin e shpenzimeve që gjenerohen në market

        Aftësitë:

 • Përvojë pune në fushen e shitjes
 • Aftësi të mira komunikimi dhe organizative
 • Fleksibil dhe i/e shpejt në zgjidhjen e problemeve

Apliko për këtë pozitë

INFORMATAT PERSONALE

KONTAKTET

EDUKIMI

PËRVOJA E PUNËS

TRAJNIME DHE CERTIFIKIME

AFTËSITË KOMPJUTERIKE

REFERENCAT

Nëse po, ju lutem plotësoni emrin dhe relacioni.

DEKLARATA E VËRTETËSISË

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx
Scroll to Top