Shitës/e

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:

  • Është përgjegjës për mirëpritjen e klientëve, propozimin e produkteve, komunikimin e mirëfilltë me klientë dhe shërbim cilësor në kohë
  • Është përgjegjës për pjekje të produkteve dhe përgatitjen e kafesë
  • Është përgjegjës për ekspozimin e produkteve
  • Është përgjegjës të sigurojë që produktet janë në nivelin e duhur të cilësisë dhe freskisë
  • Është përgjegjës të monitorojë dhe raportojë në kohë afatet e skadencës së produkteve
  • Është përgjegjës për të marrë porosi dhe kryejë pagesa
  • Është përgjegjës për pastërtinë dhe mbajtjen e rregullit të sektorit dhe ambientit punues

Apliko për këtë pozitë

INFORMATAT PERSONALE

KONTAKTET

EDUKIMI

PËRVOJA E PUNËS

TRAJNIME DHE CERTIFIKIME

AFTËSITË KOMPJUTERIKE

REFERENCAT

Nëse po, ju lutem plotësoni emrin dhe relacioni.

DEKLARATA E VËRTETËSISË

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx
Scroll to Top